REGULAMIN

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Rezerwacji samochodu można dokonać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 690 290 270 lub mailowo pod adresem biuro@spotcars.pl

Aby wynająć pojazd potrzebny jest dowód osobisty (w przypadku cudzoziemca paszport) oraz uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem od co najmniej 1 roku.

Granica może zostać przekroczona tylko po wcześniejszej pisemnej zgodzie wynajmującego.

Tak, każdy pojazd zostaje wydany z pełnym bakiem. 

Najemca musi mieć ukończone 21 lat.

Możesz pokonać dowolną ilość kilometrów. Za kilometry powyżej określonego w umowie limitu przewidziana jest opłata dodatkowa, którą znajdziesz przy opisie samochodu.

Pojazdem kierować może tylko najemca, o ile w umowie nie ustalono inaczej.

Auta przyjmowane i wydawane są 7 dni w tygodniu.

W pierwszej kolejności należy niezwłocznie poinformować nas o zaistniałej sytuacji pod numerem telefonu 690 290 270.

Umożliwiamy płatność gotówką, kartą lub przelew bankowy.

Pojazd po zwrocie zostaje sprawdzony pod względem technicznym według protokołu zwrotu, który wysyłamy również na adres email najemcy.

W przypadku płatności gotówką, kaucję zwracamy na miejscu. W przypadku pozostałych płatności, kaucja zostanie zwrócona tą samą drogą co wpłata w ciągu 2 dni roboczych. 

Nie, wszystkie ceny podane na naszej stronie są kwotami brutto. 

Przed każdym wynajmem auto jest wydawane po uprzednim czyszczeniu.

REGULAMIN

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki udostępniania Klientom pojazdów na potrzeby wykonania jazdy testowej, realizowanych w ramach przedsiębiorstwa spółki PM Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 10-693, ul. Gen. Władysława Andersa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001006156, NIP: 7393976663, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł w całości opłacony, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Piotra Zalewskiego, zwanej dalej Wynajmującym.
 2. Udostępnianie Klientom pojazdów w celu wykonania jazdy próbnej odbywać się będzie na podstawie zawartej przez Wynajmującego oraz Klienta umowy najmu, której integralną część stanowi przedmiotowy Regulamin.
 3. W razie ewentualnych rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a umową najmu obowiązują w pierwszej kolejności postanowienia umowy.
 4. Zawarcie umowy najmu wymaga podpisania przez Wynajmującego oraz Najemcę umowy pod rygorem nieważności, podpisania protokołu odbioru, jak również wpłacenia kaucji w kwocie 1500 zł oraz opłaty zgodnie z cennikiem najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
 5. W przypadku korzystania z pakietu ślubnego (auto+kierowca), zawarcie umowy najmu wymaga podpisania przez Wynajmującego oraz Najemcę umowy pod rygorem nieważności, podpisania protokołu odbioru, jak również wpłacenia kaucji w kwocie 500 zł oraz opłaty zgodnie z cennikiem najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Z kaucji zostaną pokryte koszty paliwa dojazdu do miejsca docelowego wskazanego przez Najemcę oraz powrotu do siedziby firmy.
 6. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu oraz marketingu bezpośredniego usług własnych Wynajmującego. Administratorem danych osobowych jest SPOTCARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 10-693, ul. Gen. Władysława Andersa 4. Najemcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

II.OGÓLNE WARUNKI NAJMU

 1. Najemcą pojazdu lub osobą uprawnioną do kierowania nim może być wyłącznie osoba, która ma ukończone 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemca paszport) oraz uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem od co najmniej 1 roku.
 2. Najemcą może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, o ile jest reprezentowana przez osobę, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Jeżeli najętym pojazdem kierować ma inna osoba, aniżeli najemca lub osoba występująca jako reprezentant najemcy, wówczas na najemcy ciąży obowiązek zgłoszenia takiej osoby najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu. Wynajęty pojazd nie może być podnajmowany lub oddany do używania innym osobom bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. W razie stwierdzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3 powyżej, Wynajmujący uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym oraz do nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 5-krotności czynszu najmu umówionego zgodnie z zawartą umową za cały umówiony czas najmu. W takiej sytuacji Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania, na poczet wskazanych kar umownych, wpłaconej przez Najemcę kaucji.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zgubione, pozostawione w pojeździe, jakie również za jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty parkingowe, mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem w związku z najmem pojazdu.
 6. Najem pojazdów może być realizowany wyłącznie na terenie Polski. Wyjazd pojazdem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną są zabronione.
 7. W przypadku naruszenia postanowienia z pkt 6 powyżej, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10-krotności czynszu najmu umówionego zgodnie z zawartą umową za cały umówiony czas najmu. W takiej sytuacji Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania, na poczet wskazanych kar umownych, wpłaconej przez Najemcę kaucji.
 8. Wszystkie pojazdy wyposażone są w system lokalizacji GPS. Korzystanie z samochodu niezgodnie z warunkami umowy najmu lub obowiązującymi przepisami prawa upoważnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej.
 9. Najemcę obowiązuje limit kilometrów w wysokości 300 km.
 10. Pojazdy wynajmowane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym zbiornikiem paliwa powinny być zwrócone.
 11. Odbiór pojazdu oraz jego odstawienie po upływie okresu najmu ma miejsce w: ul. Bajkowa 127, 10-696 Olsztyn.
 12. Najemca otrzymuje pojazd czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z protokołem odbioru i jest zobowiązany do jego zwrotu w takim samym stanie.

III.OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca od chwili odbioru pojazdu ponosi za niego pełną odpowiedzialność, w tym za uszkodzenia powstałe podczas trwania najmu, również gdy do stwierdzenia uszkodzeń wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych oględzin lub ekspertyzy po odbiorze pojazdu od Najemcy. Najemca ponosi także pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym wbrew zapisom niniejszego Regulaminu udostępnił przedmiot najmu.
 2. W czasie trwania umowy, Najemca oraz każda osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do:
 • monitorowania oraz stosowania wskazówek generowanych przez pojazd,
 • użytkowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych w razie ewentualnej kontroli ruchu drogowego,
 • zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (w szczególności każdorazowe zamykanie pojazdu, włączanie wszystkich urządzeń i systemów antykradzieżowych, nie pozostawiania w pojeździe żadnych rzeczy, które mogłyby stanowić pokusę dla potencjalnego złodzieja itp.)
 • tankowania paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika; w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa lub paliwa złej jakości Najemca odpowiada w pełni za koszty naprawy uszkodzonego pojazdu zgodnie z cennikiem ASO, holowania, przestoju uszkodzonego pojazdu, utratę jego wartości i inne poniesione przez Wynajmującego. Stwierdzenie zatankowania niewłaściwego pojazdu może nastąpić także po odebraniu pojazdu od Najemcy przez pracownika wypożyczalni;
 • utrzymywania pojazdu w należytej czystości i odpowiada za zabrudzenia, w szczególności za koszt prania tapicerki; Zabrania się mycia pojazdu w myjniach automatycznych, zalecana jest myjnia bezdotykowa;
 • Pojazd może być używany wyłącznie do jazdy testowej lub próbnej.
 • Pojazd nie może być używany do:
 • przewożenia zwierząt,
 • holowania przyczep, pojazdów lub innych przedmiotów,
 • rajdów, wyścigów samochodowych, jazd treningowych i konkursowych,
 • do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, jako taksówka lub inny rodzaj przewozu za opłatą, a także zabrania się wynajmowania go zarobkowo innym podmiotom (rent a car),
 • przewozu rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu,
 • do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych,
 • jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia mogłaby spowodować uszkodzenie zawieszenia, pojazdu, kół lub opon,
 • W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień, o których mowa w ust. 2 pkt d) – e) powyżej, i odmowy przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania na tej postawie, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego w pełnej wysokości.
 • W przypadku naruszenia któregokolwiek zakazu, o których mowa w ust. 4 powyżej, Najemca zostanie obciążony karą umową w wysokości 10.000 zł za każde z ujawnionych naruszeń. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli wartość szkody przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.
 • W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w tym papierosów elektronicznych, oraz spożywania alkoholu.

IV.REZERWACJA POJAZDU

 1. Pojazd można zarezerwować na jazdę testową osobiście w wypożyczalni, drogą telefoniczną nr: 690 290 270 lub mailowo biuro@spotcars.pl
 2. Rezerwacje są przyjmowane na konkretny model samochodu oraz na ściśle określony czas najmu, ze wskazaniem daty i godziny odbioru pojazdu, oraz daty i godziny zdania pojazdu. Odbiór i zdanie pojazdu odbywa się w godzinach pracy wypożyczalni tj. 8.00 – 16.00. Odstępstwo od rzeczonych godzin możliwe jest za uprzednim uzgodnieniem tego z Wypożyczającym oraz ustaleniem z nim warunków takiego najmu.
 3. Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Najemca dokonujący rezerwacji zobowiązany jest do wpłaty zadatku w kwocie 200 zł w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji na konto Wypożyczającego nr 24 1140 2004 0000 3402 8316 4754 ; W przypadku rezerwacji, gdy do rozpoczęcia wynajmu pozostawać ma mniej niż 24 h, wówczas zadatek winien być wpłacony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu godziny od dokonania rezerwacji.
 5. Dokonanie rezerwacji nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem. Rezerwacja jest uznawana za przyjętą w chwili jej potwierdzenia przez pracownika Wypożyczalni, co nastąpi z chwilą sprawdzenia dostępności wybranego pojazdu oraz zaksięgowania płatności zadatku, poprzez przesłanie drogą e-mail na adres wskazany przez Najemcę potwierdzenia zarezerwowania pojazdu.
 6. Anulacja rezerwacji zgłoszona przez Najemcę w terminie do 24h przed planowanym najmem pojazdu nie powoduje naliczenia żadnych opłat, a wpłacony zadatek podlega zwróceniu. Odpowiednio anulacja rezerwacji zgłoszona na mniej niż 24h przez planowanym najmem pojazdu lub też brak anulacji rezerwacji i jednocześnie nie odebranie pojazdu do 1h od wybranej w rezerwacji godziny odbioru powoduje, że wpłacony przez Najemcę zadatek nie zostanie mu zwrócony.
 7. Wynajmujący może odmówić najmu pojazdu, gdy najemca dokonując rezerwacji podał nieprawdziwe dane osobowe.
 8. W przypadku niemożności dostarczenia Najemcy konkretnego pojazdu wybranego w rezerwacji, Wynajmujący wynajmie pojazd tej samej klasy lub wyższej, z zachowaniem tej samej ceny i tych samych warunków, na jakie została złożona i przyjęta rezerwacja.

V.ZDARZENIA SZKODOWE & UBEZPIECZENIE

 1. W przypadku awarii, wypadku drogowego lub innych uszkodzeń pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego oraz postępowania zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
 2. W przypadku niepoinformowania Wynajmującego o zdarzeniu określonym w ust. 1 powyżej, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów naprawy pojazdu, wyposażenia dodatkowego oraz innych kosztów poniesionych przez Wynajmującego. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Najemca poinformuje o zdarzeniach zbyt późno, lub przekaże niepełne informacje. Najemca zobowiązany, niezależnie od obowiązku kompensacji szkody, zobowiązany jest do uregulowania w całości umówionej należności za użytkowanie pojazdu dla celów testowych.
 3. Pojazd posiada ubezpieczenie OC i AC, jednak Najemca w każdy wypadku odpowiada we własnym zakresie w przypadku:
 4. umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających (narkotyków, środków psychotropowych) oraz bez ważnego dokumentu, mającego uprawniać do kierowania pojazdami mechanicznymi
 5. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, lub też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 6. wypadku, jeżeli kierujący zbiegł (oddalił się) z miejsca wypadku
 7. kradzieży pojazdu w wyniku zagubienia kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,
 8. kradzieży pojazdu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu(np pozostawienie kluczyków w samochodzie)
 9. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu;

VI.OPŁATY

 1. Czynsz za najem pojazdu naliczany jest za pełną dobę.
 2. Opłata za udostępnienie pojazdu pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Ustalona stawka czynszu obowiązuje do końca trwania umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Dopuszczalne formy płatności: gotówka, karta płatnicza, przelew bankowy.
 4. W przypadku braku uszkodzeń pojazdu i nieodnotowania braków w pojeździe oraz jego elementach, częściach oraz elementach wyposażenia dodatkowego, zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym i zgodnym ze stanem pojazdu w momencie przekazania, braku stwierdzenia złamania postanowień umowy i niniejszego Regulaminu, Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić kaucję Najemcy.
 5. W przypadku ewentualnych roszczeń mogących wynikać na tle realizacji umowy, Wynajmujący może wstrzymać zwrot kaucji do momentu rozwiązania kwestii spornych.
 6. Ewentualne uszkodzenia pojazdu, kary umowne określone w niniejszym Regulaminie jak również inne opłaty w pierwszej kolejności zaspokajane są z wpłaconej przez Najemcę kaucji.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.     
Który pojazd wpadł Ci w oko?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania

Dane kontaktowe:

Napisz do nas

spotcars.pl